حمل و نقل عادی “از طریق دریا” است. حمل و نقل هوایی، پیک، بسته پستی نیز در صورت درخواست امکان پذیر است.