دوره حمل و نقل به عوامل مختلفی بستگی دارد – مانند نوع سفارش، مقدار، تعداد محصولات مخلوط در یک محموله، حالت حمل و نقل یا تاخیر در گمرک در مقصد. به طور معمول حمل و نقل را می توان در عرض 2-3 هفته از تاریخ دریافت سفارش انجام داد.