قیمت ها بر اساس مقدار، پرداخت و شرایط حمل متفاوت است. بنابراین قیمت ها بر اساس درخواست ذکر شده است. همه قیمت‌ها منوط به تایید نهایی ما هستند، مگر اینکه در نقل قول ذکر شده باشد. اکثر قیمت ها برای سه روز تقویمی معتبر هستند.